Ciele projektu a stratégia

 • zvýrazniť ekonomický, prírodný, historický a kultúrny význam riek Laval, Maynne a Nitra
 • podnietiť študentov k pochopeniu „ významu „ochrany riek ako spoločného dobra“
 • dotknúť sa zákonov krajiny a politiky Európskej únie v oblasti ochrany riek a prírodného životného prostredia riečnych údolí
 • stretnutia v mestách, krajinách a štátoch partnerov
 • rozvíjať záujmy a talent u žiakov
 • formovať vlastné stanoviská mladých ľudí
 • špeciálna príležitosť pri realizácii projektu je daná študentom pochádzajúcich z prostredia vidieka, študentom so špeciálnymi problémami, handikapovaným, ako aj pochádzajúcich z dysfunkčných rodín s patologickými prejavmi (v závislosti od špecifík školy)
 • spoluprácovať s rodičmi žiakov
 • dozvedieť sa o rôznych kultúrach
 • tolerovať rozdiely medzi národmi a ich správaním sa
 • využívať cudzí jazyk v praxi