O projekte

Náš projekt “Moja rieka, moje mesto“ sa zameriava na dôležitosť a význam  riek, na brehu ktorých  ležia  partnerské  mestá.
Vďaka realizácii projektu budú mať príležitosť žiaci, učitelia i rodičia škôl sa zoznámiť, vymieňať si skúsenosti medzi sebou a poskytnú vedomosti o prírodných hodnotách riek.

Žiaci pod vedením svojich učiteľov a expertov v oblasti fauny a flóry riečnych údolí, získajú vedomosti o ochrane vody a prírodného bohatstva okolia riek a budú realizovať exkurzie priamo do terénu. Závery všetkých uskutočnených aktivít  budú prezentované prostredníctvom posterov, obrázkov, ako aj multimediálnymi prezentáciami.
Kultúrny a historický kontext významu riek, participujúcich v projekte, bude zabezpečený vďaka netradičným hodinám, ktoré budú zorganizované ako sprievodné aktivity tohto projektu.Študenti  budú tiež oboznámení s historickým a ekonomickým významom riek pre rozvoj ich miest.

Žiaci a celá školská komunita sa zoznámi s ekologickými aspektami riek z miestnych, národných programoch, ako aj programoch Európskej únie, ktoré sú vypracované na ochranu riek a zdrojov riečnych údolTieto, a rôzne iné akcie, umožnia všetkým účastníkom projektu priamo i nepriamo zdôrazniť ekonomickú, historickú , kultúrnu a prírodnú hodnotu  ich riek a tiež nevyhnutnosť ich ochrany.
Rôzne formy súťaží medzi žiakmi z každej partnerskej školy bude mať medzinárodné finále počas partnerských stretnutí.Študenti najviac zaangažovaní na súťažiach budú mať možnosť zúčastniť sa výletov do partnerských škôl.
Predložený projekt umožňuje porovnanie starostlivosti o rieky  v troch rôznych krajinách  a Európskych regiónoch.
Projekt  podporuje mladých ľudí byť aktívnymi pre ochranu a spoznávanie svojho   životného prostredia.
Štruktúra projektu je tvorená ako didaktický materiál, ktorý bude priblížený a ponúknutý aj ostatným záujemcom.