Partneri

Základná škola, Nábrežná ulica 95, Nové Zámky, Slovensko
Základná škola, Nábrežná ul, Nové Zámky, je jednou zo šiestych základných škôl okresného mesta Nové Zámky.Má vic ako 43 tisíc obyvateľov slovenskej, maďarskej a inej národnosti.Mesto leží na rieke Nitra, v Podunajskej nížine, na juhozápadnom Slovensku. Regiónom pretekajú rieky Dunaj, Hron, Źitava, Nitra, Ipeľ, zčasti i rieka Váh. Našu školu navštevuje okolo 4oo žiakov vo veku 6-15 rokov.Starší žiaci sú členmi miestnych športových klubov, dievčatá sa venujú volejbalu a chlapci hrajú hádzanú.Dosiahli veľa úspechov a ocenení, mnohí sú členmi svetových športových klubov. Veľkú pozornosť venujeme žiakom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.
www.zsnabrezna.sk

BSGO Leefschool“ de Vlieger“,Oostende, Belgicko
Škola sa nachádza v centre mesta Ostend a navštevujú ju žiaci vo veku 2,5-12 rokov.Pretože sa jedná o špeciálnu školu, používa iné formy a metódy výučby ako druhé školy v Belgicku napr.účasť rodičov na vyučovaní je bežné a štandardné. Ostend je veľké mesto na pobreží Severného mora.Je tretie najväčšie v provincii , pretože plní funkciu hraničného i prístavného mesta.Má okolo 68 000 obyvateľov, prístav, letisko a v lete ho navštevuje veľa turistov. Kultúrna, ekonomická a sociálna situácia mesta je ovplyvnená prímorskou pozíciou.Okolo 30 percent žiakov školy má jeden zo špecifických indikátorov vyplývajúcich zo sociálnych alebo ekonomických problémov, ktoré majú rodiny žiakov.
www.leefschooldevlieger.be